มารู้จักประวัติของบึงบอระเพ็ดกันก่อนดีกว่า

บึงบอระเพ็ด เป็นทะเลสาบน้ำจืดใหญ่ที่สุดของประเทศไทย มีเนื้อที่กว้างขวางประมาณ 133,000 ไร่
อยู่ในเขตอำเภอเมือง อำเภอท่าตะโก อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์
เดิมบึงแห่งนี้เป็นที่ราบลุ่มได้รับน้ำฝนและน้ำป่าจากที่ราบสูงทางทิศตะวันออกไหลเข้าสู่ตามลองต่าง ๆ
แล้วไหลออกสู่แม่น้ำน่านทางคลองบึงบอระเพ็ด
เมื่อถึงฤดูน้ำหลากพื้นที่แห่งนี้จะท่วมท้นกลายเป็นแหล่งน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ที่สุดของภาคกลางตอนบน
บึงบอระเพ็ดมีความหลากหลายทางชีวภาพ ประกอบด้วย ทรัพยากรธรรมชาติ อันได้แก่ พืชพรรณไม้น้ำ สัตว์น้ำและนกน้ำ
ด้วยภูมิประเทศพื้นที่ที่แตกต่างกันจึงทำให้พบนกชนิดที่แตกต่างกันมากที่สุดในทวีปเอเชีย
พบว่า มีนกต่าง ๆ อาศัยมากกว่า 44 วงศ์ 100 สกุล 156 ชนิด
เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2511 นักวิทยาศาสตร์สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์ประยุกต์แห่งประเทศไทยได้พบนกชนิดใหม่ล่าสุด
และพบที่เดียวในโลกที่บึงบอระเพ็ดเท่านั้น จึงได้ขอพระราชทานนามตั้งชื่อนกนี้ว่า “นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินทร”
ต่อมา กรมป่าไม้ได้ประกาศพื้นที่บึงบอระเพ็ดให้เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่า เมื่อ พ.ศ. 2518
เพื่อปกป้องคุ้มครองและอนุรักษ์นกเจ้าฟ้าและนกน้ำทั้งหลายให้อยู่อย่างสงบสุขตลอดไป

Menu
หน้าแรก
ประวัติบึงบอระเพ็ด
ลักษณะภูมิประเทศ
ธรรมชาติที่น่าสนใจและความหลากหลายทางชีวภาพ
การปรับปรุงบึงบอระเพ็ด
การทำการประมงในบึงบอระเพ็ด
เจ้าของเว็บไซต์ผู้น่ารัก
ติดต่อเจ้าของเว็บทางนี้ครับ
เว็บที่เกี่ยวข้อง
http://www.fisheries.go.th/if-nakhonsawan/boraped.htm
http://student.nu.ac.th/dew_teesanit/4.html
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ คณะครุศาสตร์